Vilka företag behöver en turn-around strategi?

5

Företagets avkastning på sysselsatt kapital börjar minska

5

Det har uppstått en kraftig förändring i konkurrensen och/eller den industriella strukturen

5

Intäkter och vinst faller

5

Nettomarginal och bruttoresultat är för låga

5

Företagets förluster och kostnader är långsiktigt ohållbara

5

Akuta och/eller långsiktiga likviditetsproblem

5

Prestationen totalt sett i verksamheten minskar

5

Upplevelse av kris i organisationen

5

Marknadsandelen är låg

L

Steg 1

Bedömning av de företagsekonomiska förutsättningarna

Detta består av en detaljerad utredning av verksamheten och dess nuläge och tar ca 2-4 veckor. Undersökningen omfattar ett brett spektrum av information, bland annat följande:​

 • Analys av aktuella och historiska finansiella resultat och ekonomisk information (resultaträkning, balansräkning, kassaflöde/likviditet, ev. lager m.m.)​
 • Aktuella intressenter och gäldenärer​
 • Organisationsstruktur och ledarskap ​
 • Utvärdering av vilka affärsmässiga problem som är hanterbara​
 • Bedömning av om den pågående verksamheten är livskraftig​
 • SWOT-analys för att ge en nulägesbeskrivning.​
 • Orsak/orsaker till den uppkomna situationen​
 • Potentiella lösningar​

Informationen sammanfattas för att ge beslutsfattare en bedömning, inklusive alternativ, risker och prioriteringar som bör övervägas inför genomförandet av en turn-around.

L

Steg 2

Krisstabilisering och utveckling av strategin

När frågorna och prioriteringarna har identifierats och godkänts fokuserar steg 2 på att stabilisera verksamheten och att tillämpa en återhämtningsstrategi. Tidsramen kan variera mycket beroende på affärssituation och komplexitet och kan ta från 4 veckor till 3 månader. Grunden för steg 2 fastställs genom informationen som erhölls under steg 1.​

Turn-aroundstrategin består av följande och kan genomföras samtidigt eller i valfri ordning:​

 • Krisstabilisering – att ta kontroll över situationen, kontroll och hantering av kassaflödet, kortfristig finansiering, första stegen i kostnadsminskningen.​
 • Finansiell omstrukturering – genomförande av striktare kontroll och övervakning av likvida medel (genomförande av en rullande kassaflödesprognos), kapitaltillskott, minskning av tillgångar eller försäljning av underutnyttjade tillgångar för att generera likvida medel eller använda som säkerhet för kortfristig finansiering.​
 • Processförbättringar – operativa förbättringar som kan ge snabba resultat, fokus på nyckelfrågor som kan utgöra risker.​
 • Översyn av ledarskapet – finns det behov av att stötta ledningen, behov av nya idéer eller exempelvis behov att stärka ett trött team.​
 • Intressentfokus – rådge och skapa engagemang och dialog hos intressenter vilket inkluderar finansiärer, kreditgivare, anställda, kunder, leverantörer och styrelse.​
 • Strategiskt fokus – eventuell omdefiniering av kärnverksamheten, omstrukturering, M&A, avyttring.​
 • Organisationsförändring – engagera nyckelpersoner, förbättra kommunikationen, förbättra moralen.​
L

Steg 3

Genomförande och uppföljning​

 • När steg 2 har inletts kommer fokus att ligga på det detaljerade genomförandet och löpande uppföljning.​
 • Detta kan eventuellt innefatta en rådgivande ledningsgrupp för att hjälpa ägare, styrelseledamöter eller styrelse att behålla fokus på genomförandet.​
 • Verksamheten kan ta ombord en turn-around projektledare vars främsta roll är att genomföra turn-aroundstrategin – detta gör det möjligt för ledningen att behålla fokus på kärnverksamheten.​
 • Steg 3 kan variera från 3 – 12 månader.​