Att skapa tillväxt

Tillväxt har för många blivit något som händer snarare än något som företag har kontroll över och skapas.
Actmore kan hjälpa dig att skapa en stabil plattform för en långsiktig tillväxt i bolaget.

Det fyra huvudstegen vi arbetar utifrån är ägardirektiv, tillväxtanalys, tillväxtstrategi och tillväxtplan.

1. Ägardirektivet

Ägardirektivet är viktigt för att ägare, styrelse, vd och finansiärer har samma  målbild, värderingar och förväntningar på bolagets verksamhet och framtid.
Läs mer

2. Tillväxtanalys

Utifrån ägardirektivet hjälper vi dig att analysera de affärsmässiga förutsättningarna både internt och externt.
Läs mer

3. Tillväxtstrategi

Vi arbetar tillsammans med er fram en tillväxtstrategi och tillväxtplan för genomförande.
Läs mer

4. Tillväxtplan / Implementation

Vi stödjer er i implementationsfasen och följer upp förväntade resultat och målbilder.
Läs mer

L

1. Ägardirektivet

Actmore hjälper dig i workshop-form att fastställa ägardirektivet så att ägare, styrelse, vd och finansiärer har samma målbild, värderingar och förväntningar på bolagets verksamhet och framtid. Syftet med att ha ett ägardirektiv är att tydliggöra ägaren/ägarnas mål och vision om hur företaget ska utvecklas på sikt och ger en plattform för utvecklingsarbetet i bolaget. Det är också en förutsättning för ett effektivt styrelsearbete och för att affärsplanen skall spegla ägarnas mål med bolaget. Ägardirektivet ligger till grund för tillväxtanalysen, en effektiv tillväxtstrategi och tillväxtplanen.

Dessa grundbultar formuleras i ägardirektivet:

  1. Finansiella mål som tillväxt, lönsamhet och investeringstakt.
  2. Kärnvärden som företagskultur, kundvård, kompetenser och socialt ansvarstagande.
  3. Risktagande och andra tydliga restriktioner.

L

2. Tillväxtanalys

För att kunna välja inriktning på kort och lång sikt, att sätta tillväxtmål och identifiera strategiska förbättringsområden hjälper vi dig att genomföra en tillväxtanalys. Vi analyserar tillväxtpotentialen i omvärlden, branschen och företaget med utgångspunkt från ägardirektivet. I tillväxtanalysen tittar vi på de organisatoriska, marknadsmässiga och finansiella förutsättningarna som ligger till grund för en framgångsrik tillväxtstrategi. Hur ser omvärlden och marknaden ut, vilket utrymme finns för tillväxt i branschen lokalt, regionalt, nationellt och vid behov internationellt. Vilka förutsättningar finns i den egna organisationen och dess struktur, hur ser de finansiella och ekonomiska möjligheterna ut för en tillväxtresa. Vi hjälper till att genomföra en detaljerad benchmarking för att finna lämpliga åtgärder för att effektivisera verksamheten och långsiktigt förbättra lönsamheten samtidigt som du växer. Det omfattar allt från analys av dem större operationella kostnaderna till hur man hanterar rörelsekapitalet i bolaget. Tillväxtanalysen ligger sedan till grund för en strategisk tillväxtstrategi.

L

3. Tillväxtstrategi

Actmore hjälper er att utveckla verksamheten, vässa strategierna och hantera era tillväxtutmaningar. En tillväxtstrategi är en karta som beskriver hur ert bolag skall kunna växa. Den innehåller bl.a. vilka marknader som bolaget ska verka inom, vilka kunder som ni ska sikta in er på, vilka tjänster ni kommer att erbjuda samt hur ni vill utveckla och positionera ert varumärke. Att identifiera på vilken marknad ni ska konkurrera och hur ni adderar värde är grunden för tillväxt. Vi kartlägger och utvärderar områden för tillväxt och inspirerar och stöttar ledningsgruppen och andra seniora ledare i det förändringsarbete som krävs.
Det finns fem beprövade tillväxtstrategier. Alla med olika fördelar och nackdelar som dessutom passar bra i olika situationer.

Marknadspenetrering där företaget fokuserar på att växa och ta marknadsandelar genom en ökad försäljning av befintliga produkter och tjänster.

Marknadsexpansion där bolaget fokuserar på att sälja befintliga produkter eller tjänster, men att det istället sker genom att man expanderar på nya marknader.

Produktexpansion där företaget utökar sitt produkt- eller tjänsteutbud. Det handlar även om att möta och svara på en ny typ av efterfrågan från sin målgrupp.

Förvärvsstrategi där företaget istället för att exempelvis expandera sin verksamhet på en ny marknad så kan företaget köpa upp ett annat företag som redan är etablerat på den intressanta marknaden.

Diversifieringsstrategi – där företaget hittar nya möjligheter till produkter eller tjänster utanför företagets kärnverksamhet.

L

4. Tillväxtplan / Implementation

En tillväxtplan svarar på hur du praktiskt skall implementera din tillväxtstrategi i projektform. Planen definierar hur du på effektivast möjliga sätt skall kunna stödja och genomföra tillväxtstrategin inom områden så som finansiering – ekonomistyrning, marknadsföring / försäljning, produktion, IT och organisation / rekrytering. Vi hjälper dig med projektstyrning och att optimera samtliga stödsystem för verksamheten ex. affärssystem, CRM-system och andra IT-relaterade system samt hjälper dig att definiera affärsmål och hur du skall följa upp dem på bästa sätt.